لوازم ساخت بدنه هواپیما

شیپوری بزرگ

شیپوری بزرگ

۱۰ عدد ۳۴.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۲.۳۰۰ تومان

شیپوری متوسط

شیپوری متوسط

۱۰ عدد ۳۱.۰۰۰ ۱۰ عدد ۲۹.۵۰۰ تومان

شیپوری کوچک

شیپوری کوچک

۱۰ عدد ۲۷.۵۰۰ ۱۰ عدد ۲۶.۱۰۰ تومان

لولا میخی بزرگ

لولا میخی بزرگ

۱۰ عدد ۵۵.۰۰۰ ۱۰ عدد ۵۲.۲۰۰ تومان

لولا میخی متوسط

لولا میخی متوسط

۱۰ عدد ۴۸.۰۰۰ ۱۰ عدد ۴۵.۶۰۰ تومان

لولا میخی کوچک

لولا میخی کوچک

۱۰ عدد ۴۱.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۸.۹۰۰ تومان

لولا پین دار بزرگ

لولا پین دار بزرگ

۱۰ عدد ۴۸.۰۰۰ ۱۰ عدد ۴۵.۶۰۰ تومان

لولا پین دار متوسط

لولا پین دار متوسط

۱۰ عدد ۴۱.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۸.۹۰۰ تومان

لولا پین دار کوچک

لولا پین دار کوچک

۱۰ عدد ۳۴.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۲.۳۰۰ تومان

دوبرو سایز 2.1 و 3.1 و 4.1 و 5.1

دوبرو سایز 2.1 و 3.1 و 4.1 و 5.1

۱۰ عدد ۳۹.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۷.۱۰۰ تومان

استاپر لینک نقره ای

استاپر لینک نقره ای

۱۰ عدد ۴۱.۵۰۰ ۱۰ عدد ۳۹.۴۰۰ تومان

مهره خاردار 4 میلی متر

مهره خاردار 4 میلی متر

۱۰ عدد ۳۹.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۷.۱۰۰ تومان

مهره خاردار 3 میلی متر

مهره خاردار 3 میلی متر

۱۰ عدد ۳۹.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۷.۱۰۰ تومان

سرلینک

سرلینک

۱۰ عدد ۴۵.۰۰۰ ۱۰ عدد ۴۲.۷۰۰ تومان