گلایدر اسکیون با طول بال 88 سانتی متر

مشخصات توضیحات
طول بال 88 سانتی متر
طول بدنه 56 سانتی متر
عرض بال 10 سانتی متر
جنس چوب بالسا

دارای زاویه بال(دای هدرال) و ریب

بدنه تمام بالسا و نقشه در ابعاد اصلی

کاور بال باکیفیت بساربالا